LTrim Function

Gỡ bỏ mọi dấu cách khỏi đầu của một biểu thức chuỗi.

Cú pháp:

LTrim (Text As String)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào.

Hãy sử dụng hàm này để gỡ bỏ các dấu cách khỏi đầu của một biểu thức chuỗi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub