Left Function

Trả về số các ký tự bên trái cùng mà bạn ghi rõ của một biểu thức chuỗi.

Cú pháp:

Left (Text As String, n As Long)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào từ đó bạn muốn trả về các ký tự bên trái cùng.

n: biểu thức thuộc số mà ghi rõ số các ký tự cần trả về. Nếu n = 0, thì trả về một chuỗi có chiều dài số không. Giá trị tối đa được phép là 65535.

Mẫu thí dụ theo đây chuyển đổi một ngày tháng theo định dạng NNăm.Th.Ng sang định dạng Th/Ng/NNăm.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Hãy nhập một ngày tháng theo định dạng quốc tế « NNăm-Th-Ng »)

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub