LCase Function

Chuyển đổi mọi chữ hoa trong một chuỗi sang chữ thường.

Xem thêm: hàm UCase

Cú pháp:

LCase (Text As String)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào cần chuyển đổi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM trả về "las vegas"

    Print UCase(sVar) REM trả về "LAS VEGAS"

End Sub