Chỉnh Sửa Nội Dung Chuỗi

Những hàm theo đây chỉnh sửa, định dạng và canh lề nội dung của chuỗi. Hãy dùng toán tử « & » để ghép nối các chuỗi.

Format Function

Chuyển đổi một số sang một chuỗi, sau đó thì định dạng nó tùy theo định dạng bạn ghi rõ.

LCase Function

Chuyển đổi mọi chữ hoa trong một chuỗi sang chữ thường.

Left Function

Trả về số các ký tự bên trái cùng mà bạn ghi rõ của một biểu thức chuỗi.

LSet Statement

Sắp hàng một chuỗi theo bên trái của một biến chuỗi, hoặc sao chép một biến có kiểu do người dùng xác định vào một biến có kiểu do người dùng xác định khác.

LTrim Function

Gỡ bỏ mọi dấu cách khỏi đầu của một biểu thức chuỗi.

Mid Function, Mid Statement

Trả về phần đã ghi rõ của một biểu thức chuỗi (hàm Mid), hoặc thay thế phần của một biểu thức chuỗi bằng một chuỗi khác (câu lệnh Mid).

Right Function

Trả về « n » ký tự bên phải cùng của một biểu thức chuỗi.

RSet Statement

Canh lề một chuỗi theo bên phải bên trong một biến kiểu chuỗi, hoặc sao chép một kiểu biến do người dùng xác định vào một kiểu khác.

RTrim Function

Xoá các dấu cách ở kết thúc của một biểu thức chuỗi.

Trim Function

Gỡ bỏ mọi dấu cách đi trước hay sau khỏi một biểu thức chuỗi.

UCase Function

Chuyển đổi các chữ thường trong một chuỗi sang chữ hoa.

Split Function

Trả về một mảng các chuỗi phụ từ một biểu thức chuỗi.

Join Function

Trả về một chuỗi từ một số các chuỗi phụ trong một mảng chuỗi.

ConvertToURL Function

Chuyển đổi một tên tập tin hệ thống sang một địa chỉ URL kiểu tập tin.

ConvertFromURL Function

Chuyển đổi một địa chỉ URL kiểu tập tin sang một tên tập tin hệ thống.