String Function

Tạo một chuỗi tùy theo ký tự đã ghi rõ, hay ký tự đầu tiên của một biểu thức chuỗi được gửi cho hàm.

Cú pháp:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

n: biểu thức thuộc số mà ngụ ý số các ký tự cần trả về trong chuỗi. Giá trị n tối đa được phép là 65535.

Biểu_thức: biểu thức thuộc số mà xác định mã ASCII của ký tự.

Ký_tự: bất cứ ký tự đơn nào được dùng để xây dựng chuỗi trả về, hay bất cứ chuỗi nào của đó chỉ ký tự đầu tiên sẽ được dùng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub