Str Function

Chuyển đổi một biểu thức thuộc số sang một chuỗi.

Cú pháp:

Str (Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức thuộc số nào.

Hàm Str chuyển đổi một biến thuộc số, hay kết quả của một phép tính, sang một chuỗi. Số âm có dấu trừ đi trước. Số dương có dấu cách đi trước (thay cho dấu cộng).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub