Chr Function

Trả về ký tự tương ứng với mã ký tự đã ghi rõ.

Cú pháp:

Chr(Expression As Integer)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Biểu thức: các biến thuộc số mà đại ciện một giá trị 8-bit ASCII hợp lệ (0-255) hay một giá trị 16-bit Unicode.

Hãy sử dụng hàm Chr$ để gửi các dãy điều khiển đặc biệt cho một máy in hay nguồn xuất khác. Bạn cũng có thể sử dụng nó để chèn dấu nháy kép vào một biểu thức chuỗi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleChr

    REM Mẫu thí dụ này chèn dấu nháy kép (giá trị ASCII 34) vào một chuỗi.

    MsgBox "một "+ Chr$(34)+"chuyến dã ngoại" + Chr$(34)+" ngắn."

    REM Chuỗi in xuất hiện trong hộp thoại như Một "chuyến dã ngoại" ngắn.

End Sub

ASC