Toán tử So sánh

Ở đây thì diễn tả những toán tử so sánh sẵn sàng.

Comparison Operators

Toán tử so sánh thì so sánh một cặp biểu thức. Kết quả được trả về dạng một biểu thức lôgic mà quyết định nếu phép so sánh là Đúng (-1) hay Sai (0).