EqualUnoObjects Function

Trả về Đúng nếu hai đối tượng Uno Basic đã ghi rõ có đại diện cùng một thể hiện đối tượng Uno.

Cú pháp:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

GIá trị trả về:

Bool

Thí dụ :

' Copy of objects -> same instance

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Copy of structs as value -> new instance

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )