Set Statement

Đặt một tham chiếu đối tượng vào một biến hay Thuộc tính.

Cú pháp:

Set ObjectVar = Object

Tham số :

ObjectVar: một biến hay thuộc tính mà cần thiết một tham chiếu đối tượng.

Object: đối tượng đến đó biến hay thuộc tính tham chiếu.

Nothing : gán đối tượng Nothing (không gì) cho một biến để gỡ bỏ một sự gán trước.

Thí dụ :

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub