Static Statement

Khai báo một biến hay mảng ở bậc thủ tục bên trong một chương trình con hay hàm, để các giá trị của biến hay mảng đó được giữ lại sau khi thoát khỏi chương trình con hay hàm. Các quy ước của câu lệnh Dim đều cũng hợp lệ.

Biểu tượng Cảnh báo

Câu lệnh Static không thể dùng được để xác định mảng biến đổi. Mảng phải được ghi rõ tùy theo một kích cỡ cố định.


Cú pháp:

Static Tên_biến[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến], Tên_biến2[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến], ...

Thí dụ :

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Lời giải là"

End Sub

 

REM Hàm để khởi tạo biến tĩnh

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 REM giá trị trả về tối thiểu của hàm này

  if iInit = 0 then REM kiểm tra đã khởi tạo chưa

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function