Global Statement

Đặt các chiều của một biến hay mảng ở bậc toàn cục (tức là không phải bên trong một chương trình con hay hàm), để biến hay mảng còn hợp lệ trong tất cả các thư viện và mô-đun trong phiên chạy đang chạy.

Cú pháp:

Global Tên_biến[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][, Tên_biến2[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][,...]]

Thí dụ :

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub