Public Statement

Đặt các chiều của một biến hay mảng ở bậc mô-đun (tức là không phải bên trong một chương trình con hay hàm), để biến hay mảng đó còn hợp lệ trong tất cả các thư viện và mô-đun.

Cú pháp:

Public Tên_biến[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][, Tên_biến2[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][,...]]

Thí dụ :

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub