Option Explicit Statement

Ghi rõ rằng mọi biến trong mã chương trình đều phải được khai báo dứt khoát dùng câu lệnh Dim.

Cú pháp:

Option Explicit

Tham số :

Biểu tượng Cảnh báo

Câu lệnh này phải được thêm vào phía trước mã chương trình có thể thực hiện trong một mô-đun.


Thí dụ :

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM Gây ra một lỗi lúc chạy

        Rem

    Next i%

End Sub