Option Base Statement

Xác định giới hạn dưới mặc định cho mảng là 0 hay 1.

Cú pháp:

Option Base { 0 | 1}

Tham số :

Biểu tượng Cảnh báo

Câu lệnh này phải được thêm vào phía trước mã chương trình có thể thực hiện trong một mô-đun.


Thí dụ :

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub