Let Statement

Gán một giá trị cho một biến.

Cú pháp:

[Let] Tên_biến=Biểu_thức

Tham số :

Tên_biến: biến cho đó bạn muốn gán một giá trị. Giá trị và kiểu biến phải tương thích với nhau.

Biểu tượng Ghi chú

Cũng với phần lớn phương ngôn BASIC, từ khoá Let vẫn còn tùy chọn.


Thí dụ :

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM trả về 9

End Sub