LBound Function

Trả về giới hạn dưới của một mảng.

Cú pháp:

LBound (Tên_mảng [, Chiều])

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Tên_mảng: tên của mảng cho đó bạn muốn trả về giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound) của chiều mảng.

[Chiều]: số nguyên mà ghi rõ chiều nào cho đó cần trả về giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound) của chiều mảng. Không ghi rõ giá trị thì giả sử chiều đầu tiên.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

Thí dụ :

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) REM Trả về 10

  Print UBound(sVar()) REM Trả về 20

  Print LBound(sVar(),2) REM Trả về 5

  Print UBound(sVar(),2) REM Trả về 70

End Sub