IsEmpty Function

Thử nếu một biến kiểu BIến thế chứa giá trị Rỗng. Giá trị Rỗng ngụ ý rằng biến không phải được sơ khởi.

Cú pháp:

IsEmpty (Biến)

GIá trị trả về:

Bool

Tham số :

Biến: bất cứ biến nào cần thử. Nếu Biến thế chứa giá trị Rỗng, thì hàm còn lại Đúng; không thì Sai.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) REM Trả về Đúng

End Sub