DefInt Statement

Không ghi rõ ký tự hay từ khoá mà khai báo kiểu thì đặt kiểu biến mặc định, tùy theo một phạm vi chữ.

Cú pháp:

Defxxx Phạm_vi_ký_tự1[, Phạm_vi_ký_tự2[,...]]

Tham số :

Phạm_vi_ký_tự : các chữ mà ghi rõ phạm vi các biến cho chúng bạn muốn đặt một kiểu dữ liệu mặc định.

xxx: từ khoá mà xác định kiểu biến mặc định:

Từ khoá : kiểu biến mặc định

DefInt: số nguyên

Thí dụ :

REM Xác định tiền tố cho các kiểu biến:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefInt

    iCount=200 REM iCount là một biến số nguyên ngầm

End Sub