DefErr Statement

Không ghi rõ ký tự hay từ khoá mà khai báo kiểu, thì câu lệnh DefErr đặt kiểu biến mặc định, tùy theo một phạm vi chữ.

Cú pháp:

Defxxx Phạm_vi_ký_tự1[, Phạm_vi_ký_tự2[,...]]

Tham số :

Phạm_vi_ký_tự : các chữ mà ghi rõ phạm vi các biến cho chúng bạn muốn đặt một kiểu dữ liệu mặc định.

xxx: từ khoá mà xác định kiểu biến mặc định:

Từ khoá : kiểu biến mặc định

DefErr: lỗi

Thí dụ :

REM Xác định tiền tố cho các kiểu biến:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error REM eErr là một biến lỗi ngầm

End Sub