DefBool Statement

Không đưa ra ký tự hay từ khoá mà khai báo kiểu, thì câu lệnh DefBool đặt kiểu dữ liệu mặc định cho các biến, tùy theo một phạm vi chữ.

Cú pháp:

Defxxx Phạm_vi_ký_tự1[, Phạm_vi_ký_tự2[,...]]

Tham số :

Phạm_vi_ký_tự : các chữ mà ghi rõ phạm vi các biến cho chúng bạn muốn đặt một kiểu dữ liệu mặc định.

xxx: từ khoá mà xác định kiểu biến mặc định:

Từ khoá : kiểu biến mặc định

DefBool: giá trị lôgic (Đúng/Sai)

Thí dụ :

REM Xác định tiền tố cho các kiểu biến:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE REM bOK là một biến lôgic ngầm

End Sub