CStr Function

Chuyển đổi bất cứ biểu thức thuộc số nào sang một biểu thức kiểu chuỗi.

Cú pháp:

CStr (Biểu thức)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Biểu thức: bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số mà bạn muốn chuyển đổi.

Kiểu Biểu thức và Trả về khi Chuyển đổi

Lôgic :

Chuỗi mà ước tính thành hoặc True (Đúng) hoặc False (Sai).

Ngày :

Chuỗi mà chứa ngày và giờ.

Rỗng :

Lỗi lúc chạy.

Rỗng :

Chuỗi không có ký tự

Bất kỳ :

Số tương ứng dạng chuỗi.


Các số không ở kết thúc của một số với chấm động không phải được bao gồm trong chuỗi trả về.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub