CLng Function

Chuyển đổi bất cứ biểu thức nào kiểu chuỗi hay thuộc số sang một số nguyên dài.

Cú pháp:

CLng(Biểu_thức)

GIá trị trả về:

Dài

Tham số :

Biểu_thức: bất cứ biểu thức thuộc số nào cần chuyển đổi. Nếu Biểu_thức nằm ở ngoại phạm vi số nguyên dài hợp lệ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647, LibreOffice Basic trả về một lỗi bị tràn. Để chuyển đổi một biểu thức kiểu chuỗi, số phải được nhập dạng văn bản bình thường ("123.5") dùng định dạng số mặc định của hệ điều hành của bạn.

Hàm này lúc nào cũng làm tròn phần phân số của một số thành số nguyên gần nhất.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub