Exit Statement

Thoát khỏi một câu lệnh Do...Loop hay For...Next, một hàm hay một chương trình con.

Cú pháp:

xem Tham số

Tham số :

Exit Do

Chỉ hợp lệ bên trong một câu lệnh Do...Loop để thoát khỏi vòng lặp. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau câu lệnh vòng lặp. Nếu các câu lệnh Do...Loop lồng nhau, điều khiển được truyền sang vòng lặp ở bậc trên theo một.

Exit For

Chỉ hợp lệ bên trong một câu lệnh For...Next để thoát khỏi vòng lặp. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau câu lệnh Next. Trong các câu lệnh lồng nhau, đối tượng được truyền sang vòng lặp ở bậc trên theo một.

Exit Function

Thoát khỏi thủ tục Function ngay lập tức. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau cuộc gọi hàm Function.

Exit Sub

Thoát khỏi chương trình con ngay lập tức. Tiếp tục thực hiện chương trình với câu lệnh theo sau cuộc gọi Sub.

Biểu tượng Ghi chú

Câu lệnh Exit không xác định kết thúc của một cấu trúc, và không nên bị nhầm lẫn sang câu lệnh End.


Thí dụ :

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Điền mảng bằng dữ liệu thử

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM LinSearch quét một danh sách TextArray:sList() tìm một mục nhập TextEntry:

REM Trả về chỉ số của mục nhập, hay 0 (Rỗng)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem tìm thấy

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function