With Statement

Đặt một đối tượng nào đó thành đối tượng mặc định. Nếu không khai báo một tên đối tượng khác, tất cả các thuộc tính và phương pháp đều tham chiếu đến đối tượng mặc định đến khi tới câu lệnh End With.

Cú pháp:

With Object

 Statement block

End With

Tham số :

Dùng WithEnd With nếu bạn có vài thuộc tính hay phương pháp cho một đối tượng riêng lẻ.