Switch Function

Ước tính danh sách các đối số, mỗi đồ là một biểu thức với một giá trị theo sau. Hàm Switch trả về một giá trị liên quan đến biểu thức được hàm này gửi.

Cú pháp:

Switch (Biểu_thức1, Giá_trị1[, Biểu_thức2, Giá_trị2[..., Biểu_thức_n, Giá_trị_n]])

Tham số :

Hàm Switch ước tính những biểu thức từ trái sang phải, sau đó trả về giá trị được gán cho biểu thức hàm. Không đưa ra biểu thức và giá trị làm cặp thì gặp một lỗi lúc chạy.

Biểu thức: biểu thức cần ước tính.

Giá trị: giá trị nên trả về nếu biểu thức là Đúng.

Trong mẫu thí dụ theo đây, hàm Switch gán giới tính thích hợp cho tên được gửi cho hàm:

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "Tuấn" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Nguyệt", "nữ", sName = "Tuấn", "nam")

End Function