Sub Statement

Xác định một chương trình con.

Cú pháp

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

khối câu lệnh

End Sub

Tham số :

Name: Name of the subroutine.

VarName: Parameter that you want to pass to the subroutine.

Type: từ khoá khai báo kiểu.

Thí dụ :

Sub Example

    REM một số câu lệnh

End Sub