Stop Statement

Dừng thực hiện chương trình Basic.

Cú pháp:

Stop

Thí dụ :

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub