Function Statement

Xác định một chương trình con có thể được dùng làm biểu thức để quyết định một kiểu trả về.

Cú pháp

xem Tham số

Tham số :

Cú pháp

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

khối câu lệnh

[Exit Function]

khối câu lệnh

End Function

Tham số

Name: tên của chương trình nên chứa giá trị được hàm trả về.

VarName: tham số cần gửi cho chương trình con.

Type: từ khoá khai báo kiểu.

Thí dụ :

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Điền mảng bằng dữ liệu thử

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch quét một TextArray:sList() tìm một TextEntry:

REM Giá trị trả về là chỉ số của mục nhập, hay 0 (Rỗng)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem tìm thấy

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function