End Statement

Kết thúc một thủ tục hay khối.

Cú pháp:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Tham số :

Hãy sử dụng câu lệnh End như theo đây:

Câu lệnh

End: không cần thiết, nhưng vẫn còn có thể được nhập vào bất cứ nơi nào bên trong một thủ tục để kết thúc thực hiện chương trình.

End Function: Kết thúc một câu lệnh Function.

End If: Đánh dấu kết thúc của một khối If...Then...Else.

End Select: Đánh dấu kết thúc của một khối Select Case.

End Sub: Kết thúc một câu lệnh Sub.

Thí dụ :

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Đánh số từ 1 đến 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Đánh số từ 6 đến 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Lớn hơn 8"

    Case Else

      Print "Phạm vi bên ngoài 1 đến 10"

  End Select

End Sub