Call Statement

Truyền điều khiển của chương trình sang một chương trình con, một hàm hay một thủ tục DLL.

Cú pháp:

[Call] Tên [Tham_số]

Tham số :

Tên: tên của chương trình con, hàm hay DLL bạn muốn gọi.

Tham số : các tham số cần gửi cho thủ tục. Kiểu và số các tham số thì phụ thuộc vào thủ tục đang thực hiện.

Biểu tượng Ghi chú

Một từ khoá vẫn tùy chọn khi bạn gọi một thủ tục. Nếu một hàm được thực hiện dưới dạng một biểu thức, thì các tham số phải nằm trong dấu ngoặc trong câu lệnh. Nếu một DLL được gọi, trước tiên nó phải được xác định trong Declare-Statement (câu lệnh khai báo).


Thí dụ :

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub