Nhảy

Theo đây có những câu lệnh thực hiện bước nhảy.

GoSub...Return Statement

Gọi một chương trình con được ngụ ý bởi một nhãn từ một chương trình con hay hàm khác. Những câu lệnh theo sau nhãn đó được thực hiện đến khi tới câu lệnh Return kế tiếp. Sau đó thì chương trình tiếp tục bằng cách chạy câu lệnh theo sau câu lệnh GoSub.

GoTo Statement

Tiếp tục thực hiện chương trình bên trong một chương trình con hay hàm, ở dòng thủ tục được nhãn ngụ ý.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Tách nhánh đến một của vài dòng mã chương trình đã ghi rõ, phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức thuộc số nào đó.