While...Wend Statement

Khi một chương trình gặp một câu lệnh While (trong khi), nó thử điều kiện. Điều kiện là Sai thì chương trình cứ trực tiếp theo câu lệnh Wend (Cuối W?). Điều kiện Đúng thì thực hiện vòng lặp đến khi chương trình tìm Wend rồi nhảy về câu lệnh While. Nếu điều kiện vẫn còn đúng, thì vòng lặp được thực hiện lần nữa.

Khác với câu lệnh Do...Loop (làm...vòng lặp), bạn không thể hủy bỏ một vòng lặp While...Wend bằng Exit (thoát). Không bao giờ nên thoát khỏi một vòng lặp While...Wend dùng GoTo (đi tới), vì nó có thể gây ra lỗi lúc chạy.

Một câu lệnh kiểu Do...Loop ít chặt chẽ hơn câu lệnh While...Wend.

Cú pháp:

Điều kiện While [Statement] Wend

Thí dụ :

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Đây là một chuỗi văn bản ngắn."

  iRun = 1

  while iRun < Len(sText)

    if Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Văn bản đã mã hoá"

End Sub