Vòng lặp

Theo đây có những câu lệnh thực hiện vòng lặp.

Do...Loop Statement

Lặp lại những câu lệnh nằm giữa câu lệnh Do (làm) và câu lệnh Loop (vòng lặp) trong khi điều kiện là Đúng, hoặc đên khi điều kiện trở thành Đúng.

For...Next Statement

Lặp lại những câu lệnh nằm giữa khối For...Next (trong...kế tiếp) một số lần nào đó.

While...Wend Statement

Khi một chương trình gặp một câu lệnh While (trong khi), nó thử điều kiện. Điều kiện là Sai thì chương trình cứ trực tiếp theo câu lệnh Wend (Cuối W?). Điều kiện Đúng thì thực hiện vòng lặp đến khi chương trình tìm Wend rồi nhảy về câu lệnh While. Nếu điều kiện vẫn còn đúng, thì vòng lặp được thực hiện lần nữa.