IIf Statement

Trả về một của hai kết quả hàm có thể làm, phụ thuộc vào giá trị lôgic của biểu thức đã tính.

Cú pháp:

IIf (Biểu_thức, Biểu_thức_Đúng, Biểu_thức_Sai)

Tham số :

Biểu_thức : bất cứ biểu thức nào bạn muốn ước tính. Nếu biểu thức tính là Đúng thì hàm trả về kết quả của Biểu_thức_Đúng; không thì nó trả về kết quả của Biểu_thức_Sai.

Biểu_thức_Đúng, Biểu_thức_Sai : bất cặp cứ biểu thức nào, một của chúng sẽ được trả về làm kết quả của hàm, phụ thuộc vào sự ước tính lôgic.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục