Câu lệnh Điều kiện

Theo đây có những câu lệnh dựa vào điều kiện.

If...Then...Else Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh sẽ chỉ thực hiện nếu một điều kiện đã cho là Đúng.

Select...Case Statement

Xác định một hay nhiều khối câu lệnh phụ thuộc vào giá trị của một biểu thức.

IIf Statement

Trả về một của hai kết quả hàm có thể làm, phụ thuộc vào giá trị lôgic của biểu thức đã tính.