Số nguyên

Theo đây có những hàm làm tròn giá trị thành số nguyên.

Fix Function

Trả về giá trị số nguyên của một biểu thức thuộc số, bằng cách gỡ bỏ phần phân số của một số.

Int Function

Trả về phần số nguyên của một số.