Mod Operator

Trả về phần dự nguyên của một phép chia.

Cú pháp:

Kết quả = Biểu_thức1 MOD Biểu_thức2

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Kết quả: bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả của phép MOD.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn đặt trong phép chia.

Thí dụ :

Sub ExampleMod

  print 10 mod 2.5 REM trả về 0

  print 10 / 2.5 REM trả về 4

  print 10 mod 5 REM trả về 0

  print 10 / 5 REM trả về 2

  print 5 mod 10 REM trả về 5

  print 5 / 10 REM trả về 0.5

End Sub