"/" Operator

Chia giá trị này cho giá trị khác.

Cú pháp:

Kết quả = Biểu_thức1 / Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép chia.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn đặt trong phép chia.

Thí dụ :

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub