"+" Operator

Cộng hoặc kết hợp với nhau hai biểu thức.

Cú pháp:

Kết quả = BIểu_thức1 + BIểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép cộng.

BIểu_thức1, BIểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn cộng hoặc kết hợp với nhau.

Thí dụ :

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub