"*" Operator

Nhân hai giá trị.

Cú pháp:

Kết quả = Biểu_thức1 * Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất kỳ biểu thức số nào ghi nhận kết quả của một phép nhân.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn nhân.

Thí dụ :

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub