"-" Operator

Trừ giá trị này khỏi giá trị khác.

Cú pháp:

Kết quả = Biểu_thức1 - Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: bất cứ biểu thức thuộc số nào mà chứa kết quả của phép trừ.

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp biểu thức thuộc số nào bạn muốn dùng trong phép trừ.

Thí dụ :

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub