Not Operator

Phủ định một biểu thức bằng cách đảo ngược các giá trị bit.

Cú pháp:

Kết quả = không phải biểu thức

Tham số :

Kết quả: bất cứ biến thuộc số nào mà chứa kết quả của sự phủ định.

Biểu thức: bất cứ biểu thức nào bạn muốn phủ định.

Khi một biểu thức Bun bị phủ định, giá trị Đúng trở thành Sai, và ngược lại.

Trong một sự phủ định theo vị trí bit, mỗi bit riêng bị đảo ngược.

Thí dụ :

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM trả về -11

    vOut = Not(vC > vD) REM trả về -1

    vOut = Not(vB > vA) REM trả về -1

    vOut = Not(vA > vB) REM trả về 0

End Sub