Err Function

Trả về một mã lỗi mà nhận diện lỗi đã xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Cú pháp:

Err

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Hàm Err được dùng trong câu lệnh quản lý lỗi để quyết định lỗi đã xảy ra và hành động sửa chữa tương ứng.

Thí dụ :

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Thiết lập hàm quản lý lỗi

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Lỗi xảy ra do tập tin không tồn tại

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Lỗi " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Ở dòng : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"gặp lỗi"

End Sub