Ngày và Giờ của Hệ thống

Những hàm và câu lệnh theo đây đặt hay trả về ngày tháng và giờ hiện thời của hệ thống.

Date Statement

Trả về ngày tháng hệ thống hiện thời dạng chuỗi, hoặc đặt lại ngày tháng. Định dạng ngày tháng phụ thuộc vào thiết lập hệ thống cục bộ của bạn.

Now Function

Trả về ngày tháng hệ thống hiện thời dạng giá trị Ngày.

Time Statement

Hàm này trả về giờ hệ thống hiện thời dạng chuỗi theo định dạng « GG:PP:gg ».

Timer Function

Trả về một giá trị mà ghi rõ số giây đã qua kể từ nửa đêm.