Hour Function

Trả về giờ (tiếng) từ một giá trị thời gian được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue.

Cú pháp:

Hour (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức số chứa giá trị thời gian kiểu dãy được dùng để trả về giá trị giờ.

Hàm này là mặt đối lập của hàm TimeSerial. Nó trả về một giá trị số nguyên mà đại diện giờ từ một giá trị thời gian được tạo bởi hàm TimeSerial hay TimeValue . Ví dụ, biểu thức

In ra Hour(TimeSerial(12:30:41))

trả về giá trị 12.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleHour

In ra "Giờ hiện thời là " & Hour( Now )

End Sub