DateDiff Function

Trả về số khoảng ngày giữa hai giá trị ngày tháng đã cho.

Cú pháp:

DateDiff (Cộng, Ngày1, Ngày2 [, Đầu_tuần [, Đầu_năm]])

GIá trị trả về:

Một con số.

Tham số :

Cộng — một biểu thức chuỗi từ bảng theo sau, ghi rõ khoảng ngày.

Add (giá trị chuỗi)

Giải thích

nnnn

Năm

q

Quý

m

Tháng

y

Ngày của năm

w

Hôm của tuần

tn

Tuần của năm

d

Ngày

h

Giờ

n

Phút

s

Giây


Ngày1, Ngày2 — hai giá trị ngày tháng cần so sánh.

Đầu_tuần — một tham số tùy chọn mà ghi rõ hôm bắt đầu tuần.

GIá trị đầu_tuần

Giải thích

0

Dùng giá trị mặc định của hệ thống

1

Chủ Nhật (mặc định)

2

Thứ Hai

3

Thứ Ba

4

Thứ Tư

5

Thứ Năm

6

Thứ Sáu

7

Thứ Bảy


Đầu_năm — một tham số tùy chọn mà ghi rõ tuần đầu tiên của năm.

GIá trị đầu_năm

Giải thích

0

Dùng giá trị mặc định của hệ thống

1

Tuần 1 là tuần chứa ngày 1, tháng 1 (mặc định)

2

Tuần 1 là tuần thứ nhất chứa ít nhất bốn ngày của năm đó.

3

Tuần 1 là tuần thứ nhất chứa chỉ những ngày của năm mới.


Thí dụ :

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub