WeekDay Function

Trả về số tương ứng với ngày của tuần được đại diện bởi một số ngày dãy được tạo ra bằng hàm DateSerial hoặc DateValue.

Cú pháp:

WeekDay (Số)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Số: biểu thức số nguyên mà chứa số ngày dãy được dùng để xác định hôm của tuần (1-7).

Mẫu thí dụ theo đây xác định hôm của tuần, dùng hàm WeekDay khi bạn nhập một ngày tháng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

REM Trả về và hiển thị hôm của tuần

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Chủ Nhật"

    Case 2

      sDay="Thứ Hai"

    Case 3

      sDay="Thứ Ba"

    Case 4

      sDay="Thứ Tư"

    Case 5

      sDay="Thứ Năm"

    Case 6

      sDay="Thứ Sáu"

    Case 7

      sDay="Thứ Bảy"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Hôm nay là hôm"

End Sub