DateSerial Function

Trả về một giá trị Ngày tháng cho một năm, tháng hoặc ngày cụ thể.

Cú pháp:

DateSerial (năm, tháng, ngày)

GIá trị trả về:

Ngày

Tham số :

Year: biểu thức số nguyên mà ngụ ý một năm. Tất cả các giá trị nằm giữa 0 và 99 được đọc là năm 1900-1999. Đối với nằm ở ngoại phạm vi này, bạn cần phải nhập cả bốn chữ số.

Tháng: biểu thức số nguyên mà ngụ ý tháng của năm đã ghi rõ. Phạm vi hợp lệ là 1-12.

Day: Integer expression that indicates the day of the specified month. The accepted range is from 1-31. No error is returned when you enter a non-existing day for a month shorter than 31 days.

Hàm DateSerial trả về số ngày nằm giữa ngày 30, tháng 12/1899 và ngày đã cho. Bạn có thể sử dụng hàm này để tính hiệu của hai ngày tháng.

Hàm DateSerial trả về kiểu dữ liệu Biến Thể (Variant) với VarType 7 (Ngày). Giá trị này được cất giữ nội bộ dưới dạng một giá trị Đôi (Double), do đó khi ngày tháng đã cho là 1900-01-01, giá trị đã trả về là 1. Giá trị âm tương ứng với ngày trước ngày 30, tháng 12, 1899 (không Negative values correspond to dates before December 30, 1899 (không kể cả).

Nếu bạn xác định một ngày tháng nằm ở ngoại phạm vi hợp lệ, LibreOffice Basic trả về một thông điệp lỗi.

Dù bạn xác định hàm DateValue dưới dạng một chuỗi chứa ngày tháng, hàm DateSerial ước tính mỗi thành phần (năm, tháng, ngày) là một biểu thức thuộc số riêng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    msgbox lDate REM returns 23476

    msgbox sDate REM returns 04/09/1964

End Sub