Name Statement

Thay đổi tên của một tập tin hoặc thư mục đã có.

Cú pháp:

Name OldName As String As NewName As String

Tham số :

OldName, NewName: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ tên tập tin (chứa đường dẫn). Bạn cũng có thể dùng kiểu ghi URL.

Thí dụ :

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Tập tin đã có"

End If

End

End Sub